GordonSys is .. gone!

BTC Donation address: 17uZdLhJkd5NtTafuEXivZbKzNpXneNYA8